Bổ túc…..Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ: Cố Niên Trưởng Hải Quân Đạ i tá Giuse Bùi Cửu Viên.

BMH ///

Washington, D.C

Đặc biệt Đại Gia Đình Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ:

Cố Niên Trưởng Hải Quân Đại tá Giuse Bùi Cửu Viên,
Khóa 4 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Cam Ranh
Nguyên Tư Lệnh Vùng 3 Duyên Hải.
Nguyên Hạm Trưởng Dương Vận Hạm Đà Nẵng

là Phu quân của Trưng Vương Hồng Thủy
( Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ / Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn).

Để Quý Vị được tường, cùng thuận tiện Phân Ưu, Thăm Viếng, Tiễn Đưa,
Cố NT Bùi Cửu Viên đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

CÁO PHO Vien Bùi 3.pdf