Tang lễ Cố Hải Quân Đại Tá Bùi Cửu Viên 21 & 22/04/2023

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Đặc biệt Quý NT và CH thuộc đại Gia Đình Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa…

Bô hình phóng sự Tang Lễ Cố Hải Quân Đại Tá Giuse Bùi Cửu Viên, tại Falls Church, Virginia,
trong hai ngày 21 & 22, tháng Tư, 2023, do NAG Nhất Hùng thực hiện và phổ biến.

Để kính tường.

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C