Vaca —> Tháng tư lại về (Thơ Tha Nhân)

Xin chia sẻ với anh Phạm Gia Đại bằng mấy vần thơ

THÁNG TƯ LẠI ĐẾN

Tháng Tư lại đến nữa rồi đây

Quốc hận bao năm, tưởng mấy ngày!

Gãy súng nửa chừng, oan chẳng bớt

Tội tù một kiếp ức thêm đầy

Độc tài ác bá dân ai oán

Độc đảng cường hào nước hại thay

Gấm vóc giang sơn bên vực thẳm

Đâu người hào kiệt hãy ra tay!!

ThaNhân

Camthành Apr, 2014

THÁNG TƯ QUỐC HẬN

Tháng Tư lại đến mắt nhòe cay
Quốc Hận bao năm ngỡ mới ngày!
Súng gãy ức oan khằn dấu đó
Tội tù vô lý vết hằn đây!

Độc tài ác bá dân oằn oại
Độc đảng cường hào nước bấy nhầy!!
Hồng Lạc giang sơn chừng xóa sổ
Đuổi ngay thái thú, phải ra tay!!

Camthành Apr 6, 2019

Tha Nhân

THÁNG TƯ NHỚ NHÉ

Tháng Tư Quốc hận đấy này ai

Nhớ nhé tinh thần vững chẳng lay

Thắp nến, quyên tiền mau góp tiếng

Biểu tình yểm trợ chóng chung tay

Văn thơ tranh đấu xua nô dịch

Nhạc kịch đấu tranh đả nhũng sai

Mọi giới cùng nhau ghi nhớ mãi

Tháng Tư Quốc hận đấy này ai!

Tha Nhân