Black April Event (4/30/2023) at Lurie Park in Pinellas Park, FL

Dạ thưa hôm qua ABC Action News 11PM có tới thâu và chiếu về chương trình Black April của chúng ta

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/