PHV -> Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4-1975 lần thứ 48, tại San Diego ngày 30-4-2023.