Vaca – Thắp nén hương trên bia mộ hoang tàn

THẮP NÉN HƯƠNG TRÊN BIA MỘ HOANG TÀN

Nguyễn Ngọc Phúc

Viết cho quê hương 30/4/2023.

Đêm nửa giấc

Ngước nhìn bên song cửa

Bóng Nguyệt buồn

Lặng lẽ với hư không

Nằm im nghe

Tiếng lặng thinh lạnh lẽo

Biết hỏi ai

Bao giờ để quay về

Giải Ngân Hà

Có nối quê hương cũ

Tới cuối trời

Mỏi bước vẫn còn xa

Để tôi mơ

Về lại căn nhà cổ

Thắp nén hương

Trên bia mộ hoang tàn