Xin mời quý vị xem những tác phẩm của các văn thi sĩ VBHN VDB HK vừa đăng