21May23 | Kế Hoạch Cắt Giảm Quy Định Và Dẹp Bộ Máy Hành Chánh Quan Liêu Của TT Trump