Dđ TuoiHac -> “Lễ Mãn Khóa 2023 và Trao Tặng Huy Chương cho Bà Kimmy Dương”

Kính chuyển,

https://www.youtube.com/watch?v=W7kFUxkqGcc

Trích:
Vào năm 2011, bà (Kimmy Dương) và chồng bà (Long Nguyễn), đã tặng 5 triệu đô la cho Đại học George Mason để xây dựng tòa nhà Long và Kimmy Nguyen ngày nay, và vào năm 2015, bà thành lập Kimmy Duong Foundation (KDF). KDF hỗ trợ một loạt các sáng kiến về y tế, giáo dục và phúc lợi ở Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng thời đã thiết lập nhiều chương trình học bổng với khoản tài trợ trị giá hơn 4 triệu đô la do các trường đại học địa phương quản lý. (google dịch).

In 2011, she and her husband, Long Nguyen, donated $5 million to George Mason University for what is now known as the Long and Kimmy Nguyen Building, and in 2015, she established the Kimmy Duong Foundation (KDF). The KDF supports a range of health, education, and welfare initiatives in the United States and Vietnam, and has established multiple scholarship programs with endowments of more than $4 million that administered by local universities.

Ngưng trích.

Đọc thêm ở nguồn: Tech entrepreneur Kimmy Duong to receive the Mason Medal

Tech entrepreneur Kimmy Duong to receive the Mason Medal

Kimmy Duong, an accomplished tech entrepreneur, philanthropist, and a refugee who has overcome countless obstacl…

-Doanh