Cựu Thống Đốc Huckabee diễu về da màu Da Trắng Thượng Đẳng và bạ ch phiến trong Bạch Ốc

Khôi hài chính trị rất hay. Mời xem:

https://rumble.com/v2ytrf8-mike-huckabee-things-go-better-with-coke.html

PHL
[categoty PHL, DD]