“No B.S News” Thứ bẩy 8/7/23

Mời ACE nghe câu chuyện "Châu chấu đá Voi" để thấy csVN hèn hạ như thế nào với Tầu cộng.

https://www.youtube.com/watch?v=4SXSD27bnMI

tuấn