Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Cố Niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu..

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Đặc biệt Đại Gia Đình Mũ Xanh / Thủy Quân Lục Chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..

Để kính tường, và thuận tiện việc Phân Ưu, và tiễn đưa NT Cổ Tấn Tinh Châu đến nơi an nghỉ cuối cùng…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C