Không thể im lặng

ACE Thân quý, im lặng trước bất công là đồng loã. Đã đến lúc chúng ta "Không thể im lặng"

https://www.youtube.com/watch?v=tci6pTX_Lvw&t=9s

tuấn