Bầu cử Hoa Kỳ. Liệu như tt45 có đi tù ? tt46 c ó bị truất phế ? Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt

Bầu cử Hoa Kỳ. Liệu như tt45 có đi tù ? tt46 có bị truất phế ? Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt

https://www.youtube.com/watch?v=gsXVd7uvaSA&t=2s