Dđ TuoiHac -> Nụ cười hôm nay cười tí thôi! Just a little smile today!

Just a little smile today!

MỜI XEM


Giữ hộ

Có người hỏi :

Tại sao của con trai được gọi là của quý, Còn của con gái được gọi là vùng kín?

Câu trả lời đơn giản lắm:

Vì con trai có của quý để bên ngoài sẽ dể bị mất lắm, Phải nhờ con gái có vùng kín giữ hộ cho an toàn.

Keep them safe

Someone asked:

Why is a boy’s penis called a precious things, and a girl’s is called a private area?

The answer is very simple:

Because boys have precious things to leave outside, it will be easy to steal, Have to ask girls with private parts to keep them safe.