Khi truyền thông bỏ chạy – Thứ ba 22/8/23

Thân chúc ACE một ngày Thứ ba an lành.

https://www.youtube.com/watch?v=oEfoz_qjeFk

tuấn