Violent Crime Ring’: 15 From DMV Charged In East Coast Jewelry Thefts & Tin cướp tiệm nail Ox on Hill, Maryland thứ tư 8/30/23

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH..

Hai bản tin liên quan đến 16 tên cướp can đã bị bắt..vì những vụ tấn công vào các tiệm nữ trang,
của người Á châu trong nhiều tiểu bang trong đó có Virginia..

Hai tên cướp tấn công một tiệm nails tại Oxon Hill, Maryland, vào chiều hôm qua, 30/8/2023..

Xin mời Quý Vị theo dõi bản tin để tường ..và xin cẩn thận..

** Bản tin do Cô Lê Bích Phương / VATV -HTĐ chuyển đến..

BMH ///

Washington, D.C