VBVNHN VDBHK Video các cuộc phỏng vấn cho bộ phim My South Vietnam

From: VFC <chulynh>

Date: Fri, Sep 1, 2023 at 9:10 AM
Subject: VBVNHNVDBHK Video các cuộc phỏng vấn cho bộ phim My South Vietnam

Kính gởi đến Quý Anh Chị của VBVNHN để xin phổ biến
Video các cuộc phỏng vấn cho bộ phim My South Vietnam

Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn (Nền kinh tế của VNCH)
https://youtu.be/NOcZeyZORtk

Giáo sư Tường Vũ (VNCH 20 năm xây dựng)
https://youtu.be/eWoOlX-SRyk

Chu LynhVietnam Film Clubwww.vietnamfilmclub.org