2 Slideshow của Việt Phạm về Đại Hội Toàn Cầu IX (27-8-2023) tại Anaheim Marriott Suites Hotel , Nam California

Xin mời xem 2 Slideshow của anh Việt Phạm: các hình ảnh rất đẹp và rõ về Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 9 ngày Chủ Nhật 27-8-2023 tại Anaheim Marriott Suites Hotel, Anaheim, CA.
https://www.youtube.com/watch?v=N3LvtE_9EWE (dài 15 phút20)

https://www.youtube.com/watch?v=kCQerbLllGo&t=4s (dài 5 phút 50)

PGĐ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/