Tên vẹm Nguyễn Chí Vịnh con trai của Nguy ễn Chí Thanh, từ trần hôm nay 14/9/2023.

Tin mới…

Tên vẹm Nguyễn Chí Vịnh con trai của Nguyễn Chí Thanh, từ trần hôm nay 14/9/2023.

Thọ 66 tuổi..

Hắn sống ác ôn nên không thọ..

Thế là người dân Việt Nam bớt đi được một kẻ thù, một tên bán nước hại dân..

Chỉ không lâu trước đây, sau một thời gian vắng bóng, hắn bị buộc xuất hiện trước một lễ lạc của đảng vẹm,

gọi là cho có mắt, được nhiều nhà bình luận cho rằng,

với hình dáng tiều tụy, chắc sớm đi gặp cha hắn và tên già râu của chúng..Thế mà thật..

Thế là xong..

BMH ///

Washington, D.C