California – Thiên đường “Xã hội Tự Do HÔI”

https://freedom-vaca.org/wp-content/uploads/2023/09/Robbery-at-Home-Depot-in-Long-Beach-.mp4

Ðất nước tôi đang tiến dần về chốn
Một thiên đường cho bọn thản nhiên "hôi"
Tự do vô vơ vét lấy của người
Một xã hội của người – yêu "Cộng Sản"

Lấy của tư "cộng" vào riêng tài sản
Khỏi đi làm sợ chủ nữa làm chi
Cứ đi "hôi" của tiệm – mất sức gì
Luật "dâm chủ" cho đi – vào cướp tiệm

Ngày cuối tuần gửi bài thơ gọi "phiếm"
Ðể nghinh chào "Xã hội Tự Do HÔI"

Richard (9/16/2023)