TGNS – > Thư cậy đăng

From: Vui Nguyen <khuhoictnctneworleans>
Date: Sat, Sep 16, 2023 at 6:45 AM
Subject: TGNS – > Thư cậy đăng
To: KH.CTNCT. Chinh Tran / Dallas. TX <chinhtran4213>

Mở Attachment đính kèm phia dưới.

Dallas, Ngày 15 tháng 9 năm 2023
CTNCTVN Dallas. Trần Văn Chính
Phone: (214) 960-6999
Email: chinhtran4213