VACA -> Mơ Phục Quốc

MƠ PHỤC QUỐC
Nghĩ mãi vì đâu lại thế này
Bỗng dưng mất nước mới là cay?!!!
Tan hàng kẻ ở, tù không tội
Rã ngũ người đi, sống vắt chày.
Trên ngực Cờ Vàng còn giữ vững
Trong lòng chính nghĩa chẳng lung lay.
Diệt mau cộng sản nơi Quê Mẹ
Phục Quốc, mơ xong chí nguyện này!!

Camthành OCT 23, 2010
Tha Nhân