PHV -> Đảng Cộng hòa từ chối bầu dân bi ểu Jim Jordan làm Chủ tịch Hạ viện Sẽ còn nhiều vòng bầu phiếu sắp tới khác ở phía trước

Xin chuyển tiếp để quý vị tuỳ nghi kiểm chứng

From: HD Press <hoangdo41@gmail.com>

To: thoi su & Doi song <thoisudoisong21@gmail.com>
Sent: Tuesday, October 17, 2023 at 11:50:27 AM PDT

Kính chuyển tin tức thời sự ngày 17/10/2023