Đêm Cánh Hoa Dù 2023, của Gia Đình M ũ Đỏ Việt Nam, Chi Hội HTĐ và Phụ cận..

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…..

Vài hình ảnh của buổi sinh hoạt: Đêm Cánh Hoa Dù 2023,

của Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam, Chi Hội HTĐ và Phụ cận..

Xin mời Quý Vị theo dõi..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C