Diễn Đàn KBC – Ngày Quốc Khánh của nên Đệ Nhất Cộng Hòa 26 tháng 10 năm 1956

Diễn Đàn KBC – Ngày Quốc Khánh của nên Đệ Nhất Cộng Hòa 26 tháng 10 năm 1956

Kính thưa quý cô chú anh chị em,

Đã sáu mươi bảy năm rồi…ngày này năm 1956 Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã thành lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa và tổ chức ngày Quốc Khánh tại Saigon.
Kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện kể trên Diễn Đàn KBC của anh Nguyễn Tường Tuấn và xin cùng thắp nén hương lòng để cầu nguyện cho hương linh Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cầu cho đất nước Việt Nam mau trở lại chính thể Cộng Hoà để dân chúng Việt Nam được tự do, ấm no, và hạnh phúc.

Kính thư,

Minh Ánh

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122