Chuyện Buồn Quê Hương – Thơ Trần Quốc Bảo

Chuyện Buồn Quê Hương Thơ Trần Quốc Bảo


Chuyện Buồn Quê Hương

Môn đệ Giu-Đa, tông đồ phản Chúa!

Đang tâm giết Thầy bằng một nụ hôn!

“Ba mươi đồng bạc”, nó tham tiền của,

Bán rẻ lương tâm! Bán cả linh hồn!

Xưa dân Du-Rêu cầm cành thiên tuế,

Rước Chúa vào Thành, ca ngợi tôn vinh!

Chỉ một tuần sau, thay lòng cẩu trệ,

Dựng cây Thập tự, đem Chúa đóng đinh !!!

Nỗi buồn Việt Nam:… Cũng chuyện phản bội,

Binh biến sáu ba (1963)… sát hại Nhà Ngô!

Trang sử Việt bắt đầu dòng đen tối.

Tướng tá chia nhau, chưa đến ngàn đô!

Lịch sử tái diễn : Tưng bừng Quốc Khánh!

Quân lực diễn hành, Tổng Thống anh minh.

Chỉ một tuần sau, nổi lên đảo chánh!

Ám sát Người trong xe thiết giáp binh!

Quân Lực Việt Nam nhiều Tướng dũng liệt,

Tận trung yêu Nước, vị Quốc vong thân!

Khốn thay!… lẫn vài tặc tướng quân phiệt,

Thảm cảnh: Con sâu làm rầu nồi canh!

Ngày 2/11 (1963), nó giết Tổng Thống!

Xóa bỏ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa.

30 tháng Tư, (1975) nó đầu hàng Cộng!

Thành tích phản bội!… Chao ôi! xót xa!

Đệ Nhất Cộng Hòa, một ngày bức tử!

Vận mệnh Tổ Quốc, trong tay bất lương.

Đóng đinh dân tộc, vào cây thập tự!

Trang sử ô nhục… Chuyện Buồn Quê Hương !!!…

Trần Quốc Bảo