Dđ TuoiHac -> ” Bịp”

Tôi bán nước hay bác Hồ của chị bán nước?

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.

BIP.pdf