Le Tuong Niem Tong Thong Ngo-Dinh-Diem tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Thành Phố Westminster, N am California (Thiệu Võ)

Xin chuyển hình ảnh của anh Thiệu Võ chụp sáng Chủ Nhật 29-10-2023 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Thành Phố Westminster, Nam California nhân Le Tuong Niem Tong Thong Ngo-Dinh-Diem. PGĐ

AH_dcDlfJT8crCMzVb8VyN64zJM4-MTxE229JH3H9rBypRrNoR5TPgpI768yeEyJcpdg=s40-p

Thieu Vo


Kinh chuyen.
Thieu vo

On Sunday, October 29, 2023 at 08:25:34 PM PDT, Thieu Vo <thieuvo43> wrote:

Le Tuong Niem Tong Thong Ngo-Dinh-Diem Tai Tuong Dai Viet-My TP Westminster Nam California.

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/