31/10: 24h Nóng Mặt! Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson Trị RINO Mitch McConnell