TT Trump tiết lộ bước tiếp theo, sau lệnh bịt miệng của thẩm phán