Dđ TuoiHac -> DTV chuyển ngữ: Toàn văn diễn thuyết của TT Donald Trump tại Liên minh Do Thái của đảng Cộng Hòa

From: Kim Pham <yellowbird>Sent: Tuesday, October 31, 2023 at 08:11:23 AM PDT

DTV chuyển ngữ: Toàn văn diễn thuyết của TT Donald Trump tại Liên minh Do Thái của đảng Cộng Hòa

https://www.youtube.com/watch?v=6dTBsknGTQM&ab_channel=DTV

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.