Video (của Đàn Chim Lạc Việt) về Lễ Viếng Mộ 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù tại nam California 26 -10-2023

Xin chuyển video 28 phút do Đinh Trọng Vũ thâu hình và Ngọc Nhung edit về Lễ Viếng Mộ 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù sáng ngày Thứ Năm 26-10-2023 tại nghĩa trang Westminster Memorial Park còn được gọi là Peek Family, tại thành phố Westminster, Quận Cam, nam California, Hoa Kỳ.
Buổi lễ này do Đàn Chim Lạc Việt tổ chức.
https://www.youtube.com/watch?v=S1JAwDMLmLE

PGĐ

Kính gửi đến quý vị

Tài liệu 28 phút video Buổi Thăm Viếng Mộ 81 Hài Cốt Quân Nhân QLVNCH đó Đàn Chim Lạc Việt tổ chức hằng năm, năm nay là lần Thứ Tư, 2023.

Đa tạ,
Ngọc Nhung
VNTV/ĐCLV

VNTV-Ohana: Thăm Viếng Mộ 81 Hài Cốt Quân Nhân Nhảy Dù QL VNCH do Đàn Chim Lạc Việt tổ chức

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/