Link xem báo Nguyệt San Bút Tre tháng 10-2023

Mời xem link báo Nguyệt San Bút Tre tháng 10-2023 (phát hành tại tiểu bang Arizona)
Đây là link để download bài đã layout và đăng trên báo Bút Tre tháng 10/2023: 2023-10-Oct

PGĐ

Kính gửi quý CTV Bút Tre,

Đây là link để download bài đã layout và đăng trên báo Bút Tre tháng 10/2023: 2023-10-Oct

Nếu có trục trặc trong việc xem và download/xem file, xin vui lòng cho biết.

Kính,

Nguyệt San Bút Tre – But Tre Magazine (Est. 2000)

A NON-PROFIT ORGANIZATION THAT EXISTS TO PRESERVE AND PROMOTE THE VIETNAMESE CULTURE IN ITS SERVING AREAS.

P.O. Box 11134 – Chandler, AZ 85248

Phone (480) 459-9530 | Fax (480) 287-9333

Website: http://www.buttre.org/
Emails: ButTre | ButTreMagazine

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/