VOA phỏng vấn Phạm Gia Đại và một cư dân ở Fremont, CA về Tân Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson

Mời xem đài VOA phỏng vấn Phạm Gia Đại (ủng hộ Đảng Cộng Hòa) và một ông ở Fremont, CA (ủng hộ Đảng Dân Chủ)

PGĐ

Hy vọng và hoài nghi đối với tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ

04/11/2023