Dđ TuoiHac -> Cách vận chuyển vũ khí từ Iran tới Gaza như thế nào?

From: Kim Pham <yellowbird>

Sent: Tuesday, November 7, 2023 at 07:46:12 AM PST
Subject: *** Cách vận chuyển vũ khí từ Iran tới Gaza như thế nào?

0:35 >>> Cách vận chuyển vũ khí từ Iran tới Gaza như thế nào?

7:15>>>> Âm mưu của Iran là tiêu diệt Do Thái hầu có thể đẩy Mỹ ra khỏi vùng Trung Đông , dưới sự yểm trợ của nga ,tầu + !!!

Có lẽ vì thế mà Mỹ đã ra tay một cách nhanh chóng để chận đứng âm mưu nầy??

Iran’s Worst Dream Come True! The Israeli Army Took Control of Northern Gaza!

https://www.youtube.com/watch?v=irZ87iBGbu4&ab_channel=DivineJustice