Lễ Tưởng Niệm 60 năm của Cố TT Ng ô Đình Diệm tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

Xin kính chuyển,
Nguyễn Thị Bé Bảy

TMMD 1.pdf
TMMD 2.pdf
TMMD 3.pdf
CSVSQ TVBQGVN Nguyen Duc Thu K16.pdf