Trưng Vương Một Thời Áo Trắng – Đại Hội Trưng Vương Toàn Cầu 2023

Thân mời quý anh chị xem một video nhạc kỷ niệm Đại Hội Trưng Vương Toàn Cầu 2023

TRƯNG VƯƠNG MỘT THỜI ÁO TRẮNG

https://www.youtube.com/watch?v=2NkO6bK6bdw

Thân mến

Võ Tá Hân

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.