VACA -> Xướng họa: Tội khó tha

Xin góp bài họa ngược vần:

Đúng Là Cộng Sản!

Đạp cứt, rửa chân, vô hại: Tha!
Đạp trây đầy lối, hại người ta!
Là quân bỏn xẻn cần nghiêm trị
Bởi ấy dân điêu vượt quỷ ma!
Trước triệt nhà giàu, giàu có tội
Nay dung tỉ phú, phú hằng hà!
Luật rừng áp đặt lên quần chúng
Thử thách bàng dân dám chống ta?

Thụy Hoài Như (11192023)

On Sunday, November 19, 2023 at 12:11:17 AM EST, Luong Tran <thanhantcl72> wrote:

Kính mời quý vị nhàn lãm, thơ Xướng Họa: Tội Khó Tha

TỘI KHÓ THA

Tống cổ đảng đi! Ta cứu ta!

Nếu không Trọng bán hết Sơn hà!!

Đặc khu kinh tế Tập thành mãnh

Chín chín năm dài TA hoá ma.

Bâu xít tây nguyên Tàu đóng chốt

An ninh mạng luật bịt mồm ta

Việt gian nhất định đem dâng Đất

Lại rước giặc vào, tội khó tha!

Tha Nhân

Và những bài họa:

MT xin góp hoạ cùng huynh Tha Nhân

1./ Trách nhiệm

Suy đồi đất Việt phải lo ta

Bổn phận làm trai giữ hải hà

Chệt Cộng về đây tàn lửa khói

Quê mình ở đó nát thây ma

Xâm lăng lãnh thổ bao kềm tới

Chiếm đoạt rừng sông xiết chặt đà

Bán nước , đày dân vơ vét của

Quan quyền ác vậy khó dung tha

Minh Thuý

1 tháng 9_ 2018

2./ THỰC TRẠNG QUÊ HƯƠNG

Thân kính hoạ bài " Tội Khó Tha "

Của nhà thơ THA NHÂN

CMN

Người đã đi rồi, bỏ lại ta

Sơn xuyên còn lại bóng ngân hà

Trở về thành thị toàn hư ảo

Bước rẽ thôn quê lắm quỷ ma

Kẻ sĩ lang thang e lịm bặt

Thanh niên mê muội tới sa đà
Bắc nam thống nhất làm chi nhỉ

Trời Phật nơi nào giúp giác tha…

Hawthorne. 1 – 9 – 2018

CAO MỴ NHÂN