Đại tá Cao Hùng chính thức thắng Primary Election .

On May 22, 2022, at 01:58, BMH wrote:

 Navy Captain Hung Cao 1.png

congratulations-icegif-2.gif

Tin vui

Hải Quân Đại Tá Cao Hùng ( Ret.) thắng Primary Election
của đảng Cộng Hòa đơn vị 10, tiểu bang Virginia.

Xin chúc mừng.

BMH ///

Washington, D.C