Hình ảnh BB tham dự đặt vòng hoa tại Bức Tưòng Đen