Special Report “Cuốc Chiến Phá Thai tại Hoa Kỳ”- “Vị Thầy Địa Lý T hời Việt Nam Cộng Hòa”

Mời xem ba chương trình mới thâu tại VCALTV:

-Thiên Hạ sự kỳ 177: “Vị Thầy Địa Lý Thời Việt Nam Cộng Hòa” (tiếp kỳ trước)

Hạnh Lê (host) và NV Phạm Gia Đại
Vị Thầy Địa Lý Thời Việt Nam Cộng Hòa

youtube.png

Vị Thầy Địa Lý Thời Việt Nam Cộng Hòa

-Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 178:”English Vocabulary Mistakes”
Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 178: “English Vocabulary Mistakes”

youtube.png

Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 178: “English Vocabulary Mistakes”

-Special Report phần 1: “Cuốc Chiến Phá Thai tại Hoa Kỳ”
https://youtu.be/S8sc21MVdLE
-Special Report phần 2
https://youtu.be/dRhDbJ4rrvA

PGĐ