Early Voting site at Town and Country Library

Bầu cử sớm tại quận Hillsborough – Tampa, Florida.

Nắng vẫn còn oi bức
Người thiện nguyện tươi cười
Mang nặng lòng ái quốc
Góp sức xây dựng đời
Trăm năm chỉ một thoáng
Sống hữu ích kiếp người
Rồi mai đây nhầm mắt
Tâm tự tại an vui

Minh Ánh xin chia sẻ những hình ảnh tại một chỗ bầu cử sớm tại thư viện Town and Country, Tampa, FL 33615. Kính xin quý vị đồng hương đi bỏ phiếu cho đông đảo.
😊
❤️
🙏