Voter Guide for Pasco County

Kính xin quý đồng hương cư ngụ tại Pasco County hãy xử dụng bản hướng dẫn đình kèm cho kỳ bầu cử Midterm này.

Và vào link sau đây để kiếm phòng phiếu dành cho cử tri muốn bầu cử sớm.

https://www.pascovotes.gov/Elections/Ways-to-Vote/Early-Voting/Early-Voting-Locations-and-Wait-Times

Chân thành cảm tạ.