Điếu văn tiễn Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại…….: Cáo phó và Chương trình Tang Lễ C ố Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại..

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Đặc biệt Quý NT và CH thuộc đại Gia Đình Quân Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.

Điếu văn tiễn Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

BMH ///

Washington, D.C