Bài diễn văn quan trọng về ưu tiên sãn xuất năng lượng của Đảng Cọng Hòa tại Hạ Viện

Mời nghe Dân Biểu French Hill, CH-Arkansas phát biểu về chương trình tăng gia sãn xuất năng lượng “All of the Above” tối ưu tiên quan trọng cho đời sống của dân Mỹ và thế giới.

(3) Rep. Hill on U.S. Energy Policy and the Strategic Petroleum Reserve (SPR) – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=MAOyCATk_UE&t=5s

DB Hill có tham khảo với PHL và ủng hộ VACA:

PHL chia xẽ ưu tiên chương trình sãn xuất năng lượng khi CH chiếm đa số ở Hạ Viện với TS Phan Quan Trọng trên chương trình Chính Luận SBTN:

Watch “Tại sao việc bầu chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ gặp khó khăn ?” on YouTube – Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA) (freedom-vaca.org)

Sự khác biệt giửa CH và DC Mỹ về sãn xuất năng lượng khác nhau như Ngày và Đêm, rất quan trọng vì ảnh hưởng sâu xa đến đời sống, kinh tế, chiến tranh (như Ukraine hiện nay) và hòa bình.

PHL