Show thứ ba của Sean Le “Những Giai Đoạn Cuối trong Lao Tù Cộng Sản” Phỏng Vấn tác giả PG Đ

Xin mời xem show thứ ba của Sean Le phỏng vấn tác giả cuốn hồi ký "Những Người Tù Cuối Cùng"
Đề Tài: "NHỮNG GIAI ĐOẠN CUỐI TRONG LAO TÙ CS"
https://www.youtube.com/watch?v=zK4Q1xFtAek

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/