“No B.S News” Thứ hai 20/3/23

Vì lý do kỹ thuật, thành thật xin lỗi ACE chương trình hôm nay đến hơi trễ.

https://www.youtube.com/watch?v=Y34G5qYXolc

Thân chúc bình an và sức khoẻ,

tuấn