“No B.S News” Thứ tư 17/5/23

Xin gửi đến ACE bản tin nguày Thứ tư 17/5/23

https://www.youtube.com/watch?v=7VEpvaXUxjY

Thân chúc bình an và sức khoẻ trong lời cầu nguyện.

tuấn