Niên trưởng Mũ Xanh Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu, từ trần…

Tin Buồn.

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH…
Đặc biệt Đại Gia Đình Mũ Xanh / Thủy Quân Lục Chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa..

Niên trưởng Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu,
Nguyên Tham Mựu Trưởng Biệt Khu Thủ Đô,
Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 5 Thừ Bị Thủ Đức.

Đã vĩnh viễn giã từ Gia Đình, Thân Bằng Quyến thuộc, Thân hữu và Đồng Đội…
ngày 12/07/2023 tại Nam California..

Trân trọng

BMH ///

Washington, D.C